پروژه لوشان نمونه قرارداد

با نام و خداي منان

نمونه مبايعه نامه

ماده 1) طرفين معامله

فروشنده :شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا سهامي خاص به شماره ثبت 1120 و شناسه ملي 10103059683 به نمایندگی آقاي محمد ناصر زنگنه با سمت مدیرعامل با کد ملي 0053094549 به نشاني تهران ، بزرگراه جلال آل احمد پلاک 417 تلفن: 4579-021

خريدار: آقاي / خانم ---- فرزند ---- به شماره شناسنامه ---- متولد ---- به شماره ملي ---- به نشاني ---- تلفن ثابت ---- تلفن همراه ----

ماده 2) مورد معامله و امکانات :

يک باب آپارتمان واحد شماره ------  به مساحت تقريبي 80 متر مربع  واقع درشهر لوشان ابتدای جاده نیارک پروژه زیتون قسمتی از پلاک ثبتی 73 فرعی از پلاک 22 و دارای پروانه ساختمانی 8760 از شهرداری لوشان می باشد.

تبصره: در صورتي که زيربناي مفيد و غيرمفيد آپارتمان مورد معامله کمتر باشد مابه التفاوت آن از قيمت ملک مورد معامله کسر و در صورت افزایش متراژ برابر قرارداد از خریدار دریافت خواهد شد.

ماده 3 ) مشخصات فني آپارتمان موضوع ماده 2 قرارداد به شرح زير مي باشد:

متراژ کل هر واحد تقريبا 80 متر مربع ،کف پذيرايي و اتاق خواب ها سراميک، پوشش ديوارها کاغذ ديواري ايراني، داراي انشعاب آب و برق و گاز مستقل، شيرآلات اهرمي استاندارد، کاشي و سراميک آشپزخانه ايراني کليه درب ها HDF، آيفون و درب بازکن برقي، کانال کشي کولر، درب و پنجره UPVC با شیشه دو جداره، کليد پريز و لوازم بهداشتي

ماده 4) قيمت مورد معامله: مبلغ ----- ريال معادل ----.
مبلغ ---- ريال معادل ----- ميليون تومان طی فیش شماره -----  به تاریخ ----- به عنوان قسمتي از ثمن معامله به حساب شماره 0106411592000 بانک ملي شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسين هوشمند سازه آروين آرا واريز گردید و قرارداد منجز و قطعی می گردد.
توافق گرديد مبلغ ------ ريال معادل ------ به عنوان اقساط ماهیانه طی ----- ماه بر اساس  قرارداد از تاریخ --------- به حساب شماره 0106411592000 بانک ملی شعبه ناصر خسرو بنام شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا واریز گردد.

چک شماره ----- به مبلغ ----- ریال به تاریخ ----- ، چک شماره ----- به مبلغ ----- ریال به تاریخ ----- ،.....  جمعا به مبلغ کل ----- ریال معادل ----- تومان در وجه شرکت مهندسین هوشمند سازه آروین آرا توسط خریدار صادر گردید و به فروشنده پرداخت شد.
آپارتمان موضوع قرارداد داراي وام بانکي چهارصدميليون ريالي معادل چهل ميليون توماني بانک مسکن مي باشد که به عنوان بخشي از ثمن معامله به نفع فروشنده کارسازي مي گردد. هزينه هاي سود دوران مشارکت و تنظيم سند رهني بانک وام دهنده و اجاره زمین و هزینه انشعابات آب و برق و گاز بعهده متقاضي مي باشد.
تبصره: در صورت تمایل خریدار به خرید مدت دار و استفاده از وام اختصاصی شرکت، امکان استفاده خریدار از وام یک تا 3 ساله با نرخ 18 درصد برای بخش نقدی خرید از طرف شرکت فراهم می باشد.
ماده 5) شرايط معامله :
1-5: مورد معامله در تاريخ ----- و در قبال اخذ رسيد به خريدار تحويل داده خواهد شد .
2-5:  طرفين متعهد و ملزم شدند هنگام تنظیم سند اعیان در دفتر خانه رسمي  حضور يافته ضمن انجام کليه تعهدات و شرايط مندرج در مبايعه نامه نسبت به تنظيم سند اعیانی رسمي مورد معامله اقدام نمايند.
3-5:  فروشنده موظف است قبل از تاريخ تنطيم سند رسمي کليه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال، عوارض نوسازي، گواهي پايان ساختمان را تهيه و به دفترخانه تسليم نمايد به طوري که در روز معين هيچ گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.
4-5:  حسن انجام کار موضوع مورد معامله از زمان تحويل 6 ماه شمسي مي باشد که در صورت وجود هر گونه ايراد و نقص در ساخت آپارتمان که بصورت مکتوب از جانب خريدار به فروشنده اعلام گردد توسط فروشنده رفع نقص مي گردد.
5-5: فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت نمايد. فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد.
6-5: فروشنده مکلف است در صورت  تاخير  در زمان تحويل آپارتمان مورد معامله، به ازاءهرماه مبلغ 4000000  ريال معادل چهارصد هزارتومان ازمبلغ فروش کسر نمايد.
7-5: درصورت تاخير در پرداخت هاي مندرج در ماده 4 از سوي خريدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص ديگري واگذار نمايد و در اين مورد نياز به هيچ گونه مجوزي نمي باشد و خريدار مي بايست ماهانه مبلغ 2 درصد مبلغ پرداختي باعنوان ضرر و زيان به فروشنده پرداخت نموده و عودت مانده حساب منوط به جایگزینی متقاضی خرید جدید برای واحد مورد معامله می باشد.
8-5: پنجاه درصد کليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي و هزينه هاي نقل و انتقال در دفترخانه به عهده خريدار مي باشد.
9-5: اجاره زمین و کولر، پکيج و کابينت و هزینه انشعابات آب و برق و گاز به نرخ روز به عهده خريدار مي باشد.

10-5: خریدار قبل از تحویل آپارتمان موظف به ارائه ضمانت نامه مورد نیاز بانک به فروشنده جهت صدور دفترچه اقساط وام می باشد.
اين مبايعه نامه با توجه به مواد 10 و 19 قانون مدني و با رعايت کليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات و در کمال صحت و سلامت و اراده شخصي خريدار و فروشنده منعقد گرديد و داراي جنبه نقل و انتقال قطعي بوده و نسبت به ورثه و وکیل قانونی لازم الاجرا مي باشد و از هر حيث مورد توافق طرفين قرار دارد. اسقاط کافه خيارات خصوصآ خيار غبن فاحش از طرفين بعمل آمد و نوسانات قيمت هيچ گونه اثري در اين معامله ندارد.
اين قرارداد در 5 ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظيم و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و طرفين ملزم به اجراي کليه مفاد آن مي باشند.

آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - شماره تلفن : 4579-021 - داخلی - 403 ، 44200152-021
©khanehaval 2017