انتخاب واحدهای شهرک مهرگان مشهد
شماره واحد طبقه قیمت به تومان مشخصات واحد خرید

شماره واحد 312

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 311

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 310

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 309

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 308

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 307

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 306

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 305

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 304

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 303

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 301

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 300

طبقه دوم

قیمت 875000000

جزئیات این واحد

خرید

شماره واحد 299

طبقه اول

قیمت 925000000

جزئیات این واحد

خرید

مرحله قبلی
آدرس : تهران ، بزرگراه جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک 417 - شماره تلفن : 4579-021 - داخلی - 403 ، 44200152-021
©khanehaval 2017