logo

سایت در حال بارگذاری است ...

شهرک 500 واحدی مهرگان مهرگان-مشهد

بر اساس پلان سایت پروژه جانمایی واحد ها مشخص شده است تا شما بتوانید واحد مورد نظر خود را برای خرید انتخاب کنید
برای مشاهده کامل تصاویر زیر روی هر عکس کلیک کنید

جانمایی پروژه مشهدجانمایی پروژه مشهد
آزاد برای فروشاولویت بعدی فروشرزرو شده هادر رزرو شرکتفروخته شده هارزرو زاءر سرامکان هافضای سبزخیابانپلان ها

برای مشاهده بهتر جانمایی واحدها با انگشت خود به سمت چپ و راست بکشید

مهرگان 23
پلان A
مهرگان 17

مذهبی
مهرگان 21
فضای سبز
فضای سبز
479480458457423424400399
مهرگان 19


481482460459425426402401369370
483484462461427428404403371372342341
485486464463429430406405373374344343
487488466465431432408407375376346345پلان B
489490468467433434410409377378348347فضای سبز
امام رضا (ع) 32
315316شهرداری ناحیه 3 منطقه 3 مشهد
امام رضا (ع) 26
491492470469435436412411379380350349317318
493494472471437438414413381382352351319320فضای سبز
495496474473439440416415383384354353321322
497498476475441442418417385386356355323324
499500478477443444420419387388358357325326234233
امام رضا (ع) 28


445446422421389390360359327328236235
447448
391392362361329330238237187188
449450393394364363331332240239189190
451452395396366365333334242241191192
453454397398368367335336244243193194
455456تجاری337338246245195196
فضای سبز
339340248247197198

فضای سبز
دفتر هوشمندسازه250249199200
فضای سبز


فضای سبزفضای سبز
امام رضا (ع) 30
283284252251201202
285286254253203204

287288256255205206

289290258257207208
291292260259209210
293294262261211212
295296264263213214
297298266265215216پلان C
299300268267217218171172
امام رضا (ع) 24
301302270269219220173174
303304272271221222175176
305306274273223224177178
307308276275225226179180
309310278277227228181182
311312280279229230183184
313314282281231232185186